FRESH SL-300B Meat Slicer (Automatic)
FRESH SL-300B Meat Slicer (Automatic)
RM 5,400.00
Golden Bull SE-300 Semi-Auto Meat Slicer
Golden Bull SE-300 Semi-Auto Meat Slicer
RM 1,500.00
FRESH FSFCM-60(ss) Fish Cake Mixer Kitchen Machine 1.5kW
FRESH FSFCM-60(ss) Fish Cake Mixer Kitchen Machine 1.5kW
RM 15,875.00
FRESH SF-260 1.1kW/230V/50Hz Sausage Filler Kitchen Machine
FRESH SF-260 1.1kW/230V/50Hz Sausage Filler Kitchen Machine
RM 8,040.00
FRESH RWJ 1.1kW/230V/50Hz Meat Ball Machine Kitchen Machine
FRESH RWJ 1.1kW/230V/50Hz Meat Ball Machine Kitchen Machine
RM 4,750.00
FRESH QX2.5/3/5 0.55kW/230V/50Hz Meat Slicer (Semi-Auto) Kitchen Machine
FRESH QX2.5/3/5 0.55kW/230V/50Hz Meat Slicer (Semi-Auto) Kitchen Machine
RM 2,870.00
FRESH QRS-180 1.5kW/230V/50Hz 4 inch Meat Slicer (Semi-Auto) Kitchen Machine
FRESH QRS-180 1.5kW/230V/50Hz 4 inch Meat Slicer (Semi-Auto) Kitchen Machine
RM 2,380.00
FRESH MH-337 Meat Chopper 0.75kW/230V/50Hz (Made in Taiwan)
FRESH MH-337 Meat Chopper 0.75kW/230V/50Hz (Made in Taiwan)
RM 2,800.00
FRESH MH-237 Meat Chopper 0.37kW/230V/50Hz (Made in Taiwan)
FRESH MH-237 Meat Chopper 0.37kW/230V/50Hz (Made in Taiwan)
RM 1,190.00
FRESH MS300ST Meat Slicer (Semi-Auto) 12inch 0.25kW/230V/50Hz
FRESH MS300ST Meat Slicer (Semi-Auto) 12inch 0.25kW/230V/50Hz
RM 2,240.00
FRESH MS250ST Meat Slicer (Semi-Auto) 10inch 0.15kW/230V/50Hz
FRESH MS250ST Meat Slicer (Semi-Auto) 10inch 0.15kW/230V/50Hz
RM 1,238.00
ORIMAS Semi-Auto Meat Slicer 300mm 12"
ORIMAS Semi-Auto Meat Slicer 300mm 12"
RM 1,999.00
ORIMAS 10" SL-250ES Semi-Auto Meat Slicer 250mm
ORIMAS 10" SL-250ES Semi-Auto Meat Slicer 250mm
RM 1,198.00
Golden Bull TZ-5 Golden Bull Robot Cutter
Golden Bull TZ-5 Golden Bull Robot Cutter
RM 2,070.00
Golden Bull J300 Golden Bull Bone Saw
Golden Bull J300 Golden Bull Bone Saw
RM 5,350.00
Golden Bull J210 Golden Bull Bone Saw
Golden Bull J210 Golden Bull Bone Saw
RM 2,250.00
Golden Bull CW-300 China Fish Bone Divider
Golden Bull CW-300 China Fish Bone Divider
RM 7,780.00
Golden Bull GHT-02T Fish Bone Divider
Golden Bull GHT-02T Fish Bone Divider
RM 6,199.00
Golden Bull RWJ Meat Ball Machine
Golden Bull RWJ Meat Ball Machine
RM 4,200.00
Golden Bull RW-24 Meat Ball Pulping Machine
Golden Bull RW-24 Meat Ball Pulping Machine
RM 1,035.00
Golden Bull SL-300B Automatic Meat Slicer
Golden Bull SL-300B Automatic Meat Slicer
RM 4,850.00
Golden Bull SE-250 Semi-Auto Meat Slicer
Golden Bull SE-250 Semi-Auto Meat Slicer
Golden Bull MG-22SS Meat Mincer
Golden Bull MG-22SS Meat Mincer
Golden Bull MG-12SS Meat Mincer
Golden Bull MG-12SS Meat Mincer
RM 855.00
Switch To Desktop Version